• پارلمان بلغارستان موافقت خود را با عضویت مقدونیه و آلبانی در اتحادیه اروپا اعلام کرد