بله، در صورت ثبت شرکت توسط متقاضی، ویزای کاری تایپ D اجازه کار در فرانسه را به او می‌دهد.