خیر، برای دریافت ویزای جاب سیکر پرتغال به هیچ پیشنهاد کاری نیاز ندارید.