اگر افراد درخواست ویزا را ارسال کنند، نیازی به گرفتن وقت قبلی نیست. با این حال، اگر درخواست های ویزا به صورت گروهی ارسال شود، ممکن است رزرو تاریخ و زمان خاصی ضروری باشد.