بله، اگر شما عضو اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و سوئیس نیستید، برای کار در اسپانیا باید ویزای جاب سیکر یا ویزای کاری این کشور را دریافت کنید.