خیر، نیازی نیست که تمام سال را در فرانسه بگذرانید. با این حال، باید حداقل 184 روز (حدود 6 ماه) را در خاک فرانسه سپری کنید تا واجد شرایط اقامت بلندمدت باشید.