خیر، نیازی نیست که تمام سال را در لهستان بگذرانید. اما به طور کلی، متقاضی باید حداقل 184 روز (حدود 6 ماه) را در خاک لهستان سپری کند تا شرایط اقامت را حفظ کند.