خیر، اما اگر به زبان اسپانیایی تسلط داشته باشید، شانس بیشتری برای  اخذ ویزای کار و یافتن کار در این کشور خواهید داشت.