بله، یکی از مزایای ویزای خودحمایتی لهستان این است که می‌توانید خانواده‌تان را همراه خود به لهستان ببرید. فرزندان شما نیز می‌توانند به صورت رایگان در مدارس این کشور تحصیل کنند.