بله، یکی از مزایای ویزای خودحمایتی پرتغال این است که می‌توانید خانواده‌تان را همراه خود به پرتغال ببرید. فرزندان شما نیز می‌توانند به صورت رایگان در مدارس این کشور تحصیل کنند.