بله. بسته به نوع مجوز شما می‌توانید هر سال یا هر چهار سال یک بار برای تمدید درخواست دهید. یک مجوز موقت باید هر سال تمدید شود، در حالی که برای مجوز مستمر باید هر چهار سال یکبار باید اقدام کرد. اما توجه داشته باشید که شما باید حداقل سه ماه قبل از انقضای مجوز خود برای تمدید درخواست دهید. بعد از اینکه حدود 5 سال با یک مجوز مستمر زندگی کردید، می‌توانید برای دریافت مجوز اقامت دائم درخواست دهید، مگر اینکه دلیلی برای لغو اقامت شما وجود داشته باشد.