خیر. امکان کار با ویزای توریستی آمریکا وجود ندارد.