خیر. کارشناسان ما در یو کی اس ویزا اقدامات لازم جهت ارائه مدارک به سفارت را انجام خواهند داد. این ویزا نیازی به انگشت نگاری و مصاحبه در سفارت ندارد.