مهاجرت از طریق تحصیل، کار، سرمایه گذاری، تولد، ازدواج، پناهندگی و…