شما به عنوان یک خارجی که با ویزای توریستی از هند بازدید می‌کنید، مجاز به شرکت در هیچ نوع «فعالیت تبلیغاتی» نیستید. در صورت انجام چنین فعالیتی، قوانین ویزا را نقض کرده و باید جریمه بپردازید.