لیسانس حداقل مدرک مورد نیاز برای اخذ این ویزاست اما مدرک فوق دیپلم نیز شانس پذیرش دارد.