برای ویزای معمولی توریستی دبی 3 تا 5 روز و برای ویزای فوری 6 ساعته