ویزای توریستی برزیل سه ماهه است یعنی از زمان صدور 90 روز اعتبار دارد و به صورت مولتی است.