ویزای ژاپن در حالت معمولی ۹۰ روز و در حالت دابل‌اینتری ۶ ماه اعتبار دارد.