با توجه به زمانبر بودن پروسه گرفتن ویزای برزیل، بهتر است از یک ماه قبل جهت ارائه مدارک و درخواست ویزا اقدام کنید.