خیر، هیچ الزامی برای داشتن دعوت نامه نیست، اما اگر دعوت نامه داشته باشید، شانس اخذ ویزای شما بیشتر خواهد شد.