• چگونه می‌توان تمکن مالی را اثبات کرد؟
  • آیا لازم است در طول سال در فرانسه زندگی کنم؟