• آیا لازم است در طول سال در لهستان زندگی کنم؟
  • آیا می‌توان با ویزای خودحمایتی لهستان کار کرد؟
  • آیا می‌توان خانواده را با خود به لهستان برد؟