• آیا برای ویزای جاب سیکر پرتغال به مدرک زبان نیاز دارم؟
  • آیا برای اخذ ویزای جستجوی کار در پرتغال، به پیشنهاد کار (جاب آفر) نیاز دارم؟