بله، در صورتی که فرزندان به والدین وابستگی داشته باشند امکانپذیر است.