خیر. ویزای خودحمایتی اسپانیا نیازی به مدرک زبان ندارد.