اعتبار هر ویزا با توجه به نوع ویزا تعیین می‌شود. برخی 14 روزه، برخی 1 ماهه و 3 ماهه و… هستند.