از آن جایی که برخی افراد برای مهاجرت به رومانی اقدام به ازدواج های صوری می کنند، به محض ازدواج، تابعیت به همسر خارجی تعلق نمی گیرد.