خیر نیازی به بلوکه کردن پول در بانک کشور مقصد وجود ندارد. در زمان درخواست ویزا، ارائه تمکن مالی به میزان شهریه دو ترم دانشگاه کفایت می‌کند.