بله. ویزای اینوویتور انگلیس به مدت ۳ سال معتبر است و می‌تواند منجر به اخذ اقامت دائم انگلستان شود.