اگرچه داشتن توصیه‌نامه می‌تواند بیانگر سطح دانش و آگاهی متقاضی باشد و داشتن آن یک نقطه قوت محسوب می‌شود اما نمی‌توان آن را به تنهایی در فرآیند اخذ ویزای تحصیلی شنگن تاثیرگذار دانست. چنانچه تعداد متقاضیان زیاد باشد، داشتن توصیه‌نامه موجب می‌شود تا متقاضی در اولویت بالاتری نسبت به دیگر متقاضیان قرار بگیرد.