توصیه‌نامه یا Recommendation Letter نامه‌ای است که یک استاد دانشگاه برای توصیه یک دانشجو خطاب به استاد دیگر یا یک دانشگاه می‌نویسد و نظر خود را نسبت به عملکرد شخص اعلام می‌کند. این نوع توصیه‌نامه‌ها معمولاً جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌ها نوشته می‌شوند.